grey-marble-column-details-building.jpg

יפוי כוח מתמשך

negotiations-about-contract-terms-concept-hand-pointing-document-closeup.jpg

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. 

 

לשם כך יש להגדיר "ייפוי כוח מתמשך" שייכנס לתוקף כאשר האדם חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח. 

מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם. 

 

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים, עניינים רפואיים ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. 

 

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. 

 

עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

 

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

 

ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך דינמי היכול להיות מותאם באופן אישי ולהיות תפור לסיטואציה בה נמצא האדם ולצרכיו. 

 

הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.

חשוב להדגיש כי לא כל עורך דין יכול לערוך יפוי כוח מתמשך, אלא יש צורך בהסמכה מיוחדת מטעם משרד המשפטים לעשות כן.

 

לצד מסמך ייפוי כוח המתמשך קיימות חלופות נוספות שיש לקחתם בחשבון, ואת התאמתם למקרה המדובר. 

אחת החלופות היא למנות "תומך החלטות" כחלופה למינוי אפוטרופוס, זאת במקרים שבהם הקשיים של הנתמך אינם חמורים דיו כדי לשלול את כשרותו המשפטית.

 

תומך ההחלטות אינו מחליף את שיקול דעתו של הנתמך בשיקול דעתו שלו, אלא מסייע לנתמך, וכך שומר על עצמאותו וזכות ההחלטה שלו. 

אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף למקרה שיחדל להיות כשיר לשמש בתפקיד בעודו בחיים, יעשה זאת באמצעות "מסמך הבעת רצון", והוא רשאי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות במסמך כיצד לפעול.

welcome-double-exposure-business-man-partner-handshake.jpg