grey-marble-column-details-building.jpg

דיני ירושה וצוואות

businessman-signing-contract.jpg

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו.

 

חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך את צוואתו.

 

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו.

 

כדי להקל על אדם המעוניין לערוך צוואה, מאפשר חוק הירושה לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות וללא עלויות כספיות. למרות זאת, מדובר באפשרות לא מומלצת היכולה להביא להתנגדויות המצטמצמות כאשר עורך דין מלווה את עריכת הצוואה

 

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כדי שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

 

  1. צוואה בכתב יד

  2. צוואה בעדים

  3. צוואה בפני רשות

  4. צוואה בעל פה

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו של המצווה, פרט לצוואה בעל פה, אותה מותר לערוך רק בנסיבות מסויימות וחריגות המפורטות בחוק.

 

רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו וזאת באמצעות צוואה מוסרית, שלה אין תוקף משפטי מחייב.
ראו לדוגמא מאמר "כיצד תורישו את האפטרופסות על הילדים שלכם?" הרלבנטי במיוחד בהורות יחידנית.

מקרים בהם רצוי במיוחד לערוך צוואה:

ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר.

פיצול הירושה: מקרים בהם המוריש מעוניין להוריש שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

לדוגמא, הורשת כספים נזילים לילד אחד ונכס מקרקעין לילד אחר. או הדרה ו/או העדפת חלק מן היורשים ו/או הענקת חלק מהירושה לאדם או תאגיד שאינו קשור באופן טבעי לעיזבונו של המנוח חלק ספציפיים מעיזבונו לאחד וחלקים לשני, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים.

זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.

משפחות מיוחדות: עריכת צוואה חשובה במיוחד כאשר מדובר במשפחות מיוחדות בהן בני הזוג גרושים, פרודים וכן משפחות של הורים יחידניים.

 

במקרים שכאלו קיים בדרך כלל פער בין הרצונות האמתיים של האדם לבין לשון החוק. כך לדוגמא, לפי דין גרוש/ה עם ילדים מתחת לגיל 18 שהולך לעולמו "מוריש" לילדיו את הרכוש, אך ההורה השני יהיה האפטרופוס לילד/ים  המשותפ/ים.  מצב שכזה יכול להיות מנוגד לרצון המנוח. בכדי למנוע מצב שכזה, יש להכין צוואה ברורה בעניין. אחד הפתרונות הנפוצים הוא מינוי מנהל עזבון עד היות הילד/ים בגירים.

בהורות יחידנית יש תוקף להנחיה מי יהיה האפוטרופוס לילדים קטינים כחלק מהצוואה. בית המשפט מחויב להתחשב ברצון זה, אך לא מחויב לקיים רצון זה, אלא לאחר בחינה האם הרצון תואם את טובת הילד.  

זוגיות פרק ב': במקרה בו האדם מצוי במערכת יחסים חדשה (פרק ב') מומלץ לערוך צוואה. כך לדוגמא, מקרה בו בני הזוג מבוגרים יחסית וככל הנראה לא יהיו להם ילדים נוספים. במקרה בו לא תהיה צוואה יכול שרכושו של אדם, שרצה להוריש לילדיו את כל רכושו, יעבור לבת זוגו ולצאצאיה. גם כאשר לכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו, יש צורך לערוך צוואה. 

זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

גרוש/ה עם ילדים מתחת לגיל 18 – הדין הוא כי ההורה השני יהיה האפטרופוס לילד/ים המשותפ/ים שהם מקבלים את ירושת ההורה הנפטר. בכדי למנוע מצב בו רכושו של ההורה שאינו בחיים יתנהל על ידי ההורה השני, יש להכין צוואה ברורה בעניין.

consultation-businessman-male-lawyer-judge-counselor-having-team-meeting.jpg